Main Logo {{ $t('trans.formTitle') }} {{ $t('trans.formTitle') }}

{{ $t('trans.formLoadingText') }}

Etyczne i zgodne z prawem działanie to podstawa długofalowego sukcesu każdej firmy.

Wierzymy, że osoby które zatrudniamy chcą pracować w etycznym i przyjaznym środowisku, z poczuciem, że to co robimy – robimy zgodnie z najwyższymi standardami.

System zgłaszania nieprawidłowości stworzyliśmy w trosce o nasz wspólny interes. Każda zgłoszona informacja ma znaczenie dla bezpieczeństwa naszej firmy.

Wszystkie zgłoszenia są poufne, każde zostanie rzetelnie sprawdzone i pozwoli nam podjąć odpowiednie działania w celu wyjaśnienia i usunięcia nieprawidłowości.


Dziękujemy za Wasze zaufanie.

Zarząd Adamed Pharma S.A.

Zarząd Adpharma Sp. z o.o.

Zarząd Fundacji Adamed

Ethical and lawful action is the foundation of long-term success of any company.

We believe that the people we employ want to work in an ethical and friendly environment, with the feeling that what we do - we do in accordance with the highest standards.

We created the system of reporting irregularities for the sake of our common interest. Each reported information is important for the security of our company.

All entries are confidential, each will be reliably checked and will allow us to take appropriate action to clarify and remove irregularities.


Thank you for your trust.

Adamed Pharma S.A. Management

Adpharma Sp. z o.o. Management

The Management of the Adamed Foundation

Этические и законные действия являются основой долгосрочного успеха любой компании.

Мы верим, что люди, которых мы нанимаем, хотят работать в этичной и дружественной обстановке, чувствуя, что то, что мы делаем - мы делаем в соответствии с самыми высокими стандартами.

Мы создали систему сообщений о несоответствиях для защиты наших общих интересов. Каждая предоставленная информация важна для безопасности нашей компании.

Все сообщения являются конфиденциальными, каждое из них будет тщательно расследовано и позволит нам принять надлежащие меры для прояснения и исправления любых несоответствий.


Спасибо за Ваше доверие.

Правление АО Адамед Фарма/p>

Правление ООО Адфарма

Правление Фонда Адамед

Etické jednání a jednání v souladu se zákonem je základem dlouhodobého úspěchu každé společnosti.

Věříme, že lidé, které zaměstnáváme, chtějí pracovat v etickém a přátelském prostředí, s pocitem, že to, co děláme - děláme v souladu s nejvyššími standardy.

Vytvořili jsme systém oznamování nesrovnalostí za účelem péče o náš společný zájem. Každá oznámená informace je důležitá pro bezpečnost naší společnosti.

Všechna oznámení jsou důvěrné, každé z nich bude důkladně zkontrolováno a umožní nám přijmout vhodná opatření k objasnění a odstranění nesrovnalostí.


Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

Vedení Adamed Pharma S.A.

Vedení Adpharma Sp. z o.o.

Vedení Nadace Adamed

Etické konanie a konanie v súlade so zákonom je základom dlhodobého úspechu každej spoločnosti.

Veríme, že ľudia, ktorých zamestnávame, chcú pracovať v etickom a priateľskom prostredí, s pocitom, že to, čo robíme – robíme v súlade s najvyššími štandardami.

Vytvorili sme systém oznamovania nezrovnalostí s cieľom starostlivosti o náš spoločný záujem. Každá oznámená informácia je dôležitá pre bezpečnosť našej spoločnosti.

Všetky oznámenia sú dôverné, každé z nich bude dôkladne skontrolované a umožní nám prijať vhodné opatrenia na objasnenie a odstránenie nezrovnalostí.


Ďakujeme Vám za Vašu dôveru.

Vedenie Adamed Pharma S.A.

Vedenie Adpharma Sp. z o.o.

Vedenie Nadácie Adamed

Етичні та відповідні закону дії – це основа довготривалого успіху кожної фірми.

Ми віримо, що особи, яких ми працевлаштовуємо, прагнуть працювати у етичному і приязному середовищі, і те, що ми робимо, відповідає найвищим стандартам.

Систему повідомлення про порушення ми створили з турботою про наші спільні інтереси. Кожна заявлена інформація має цінність для безпеки фірми.

Усі заявки конфіденційні, кожна з них буде ретельно перевірена і дозволить нам вжити відповідних заходів для з'ясування та усунення порушень.


Дякуємо вам за вашу довіру.

Правління Adamed Pharma S.A.

Правління Adpharma Sp. z o.o.

Правління Фонду Adamed

Этикалық және заңды әрекеттер кез келген компанияның ұзақ мерзімді табысының негізі болып табылады.

Бізбен бірге жұмыс істейтін адамдар этикалық және достық ортада жұмыс істегісі келеді деп есептейміз, біз жасайтын жұмысымызды жоғары стандарттарға сәйкес жасаймыз.

Біз ортақ мүдделеріміз үшін бұзушылықтар бойынша есеп беру жүйесін құрдық. Әрбір хабарланған мәлімет біздің компаниямыздың қауіпсіздігі үшін маңызды.

Барлық жазбалар құпия болып табылады, олардың әрқайсысы сенімді тексеріліп, бұзушылықтарды анықтау және жою үшін тиісті шаралар қабылдауға мүмкіндік береді.


Сіздің сеніміңіз үшін рахмет.

Адамед Фарма С.А.

Adpharma Sp. Z O.O. басқармасы

Адамед Групп" басқаруы

Las acciones éticas y lícitas fundamentan el éxito a largo plazo de cada empresa.

Creemos que nuestros empleados quieren trabajar en un ambiente ético y agradable, sabiendo que lo que se hace, se hace cumpliendo con los estándares más altos.

Hemos creado el sistema de denuncia de irregularidades velando por nuestro interés común. Cada información comunicada es importante para la seguridad de nuestra empresa.

Todas las denuncias son confidenciales, cada una se comprueba detalladamente permitiéndonos adoptar las medidas pertinentes para aclarar y eliminar las irregularidades producidas.


Gracias por vuestra confianza.

Consejo de Administración de Adamed Pharma S.A.

Consejo de Administración de Adpharma Sp. z o.o.

Consejo de Administración de la Fundación Adamed

Agire in modo etico e nel rispetto delle leggi è per ogni azienda la base fondamentale per assicurarsi successi nel tempo.

Siamo convinti che il personale che assumiamo alle nostre dipendenze preferisca lavorare in un ambiente altamente etico e amichevole, con la convinzione che ciò che facciamo – lo facciamo conformemente ai più alti standard qualitativi.

Abbiamo creato Il sistema di segnalazione delle irregolarità per tutelare meglio il nostro comune interesse. Ogni nuova denuncia potrà essere determinante per la sicurezza della nostra azienda.

Tutte le segnalazioni sono confidenziali, ciascuna di esse verrà meticolosamente verificata e ci consentirà di intraprendere opportune azioni al fine di chiarire ed eliminare l’irregolarità segnalata.


VI ringraziamo della Vs fiducia.

Il Consiglio d’Amministrazione di Adamed Pharma S.A.

Il Consiglio d’Amministrazione di Adpharma Sp. z o.o.

Il Consiglio d’Amminitrazione della Fondazione Adamed

keyboard_arrow_up

Copyright 2019 Adamed

wersja 1.3.1.0